Licencszerződés

MENTAL FOCUS KFT.
MENTAL FOCUS PRORGAM SZOFTVER
LICENCSZERZŐDÉS

1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgyát a Mental Focus Kft. (1147 Budapest, Lőcsei utca 57. I. em. 2., Cg. 01-09-983249, adószám: 23896406-1-42) és a szoftvert telepítő Felhasználó között a Mental Focus Program (verziószám: 1.0) elnevezésű Szoftver képezi.
A Mental Focus Kft. nem kizárólagos és harmadik személyre át nem ruházható jogot ad a Felhasználó részére a Mental Focus Program Szoftver használatára a 4.1.pontban meghatározott díj ellenében.

2. Tulajdonjog

2.1 A Mental Focus Kft. a Szoftver, illetve annak bármely eleme tulajdonjogát a Felhasználóra nem ruházza át.
A szoftver a szerzői jog, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll, azok jogosultja a Mental Focus Kft.
Felhasználó nem ruházhatja át szoftverhasználati jogát, és nem adhatja másnak licencbe.
2.2 Felhasználó nem másolhatja, nem módosíthatja, és nem fejtheti vissza a Szoftvert vagy annak bármely elemét, nem készíthet belőle származó munkát, valamint sem közvetlen, sem közvetett módon nem fejthet vissza programkódot, és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után.
2.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 2.2 pont megszegésével végrehajtott bármilyen módosítás esetén a Mental Focus Kft.. a továbbiakban semmilyen felelősséget sem vállal a szoftver működésével kapcsolatban.
2.4 Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szoftver használatára a Felhasználónak jelen szerződésben biztosított jogokat nem sérti, illetve nem korlátozza harmadik személynek a Szoftveren fennálló joga.

2.5 A Szoftver használati joga a jelen szerződés bármely pontjának megszegése esetén, külön értesítés nélkül azonnal megszűnik.

3. Megrendelés és telepítés

3.1 A Felhasználó a www.mentalfocus.hu weboldalon található Megrendelő űrlap kitöltését követően automatikus e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre, amely tartalmazza:
- a megrendelő adatait
- a megrendelés azonosítóját
- a fizetendő díj összegét
- a fizetés módját (átutalás)
A Felhasználó a megrendelés alkalmával feliratkozhat a Mental Focus Kft. hírlevél szolgáltatására.

3.2 Amennyiben a Felhasználó a díjat megfizeti, az annak ellenőrzését követően, e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre, amely tartalmazza:
- a megrendelő adatait
- a megrendelés azonosítóját
- a Szoftver sorozatszámát.

3.3 A Felhasználónak a telepítés során meg kell adnia az e-mailben kapott sorozatszámot.  Egy sorozatszámmal csak egy telepítés végezhető.

4. A Szoftver díja

4.1 A Felhasználó a Szoftver telepítését megelőzően egyszeri 9.900,- Ft összegű felhasználói díjat köteles megfizetni a Mental Focus Kft. részére átutalás útján, melyről a jóváírást követően a Kft. számlát állít ki.

4.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver telepítésére a 4.1 pontban megjelölt díj megfizetését, és annak a Mental Focus Kft. általi ellenőrzését követően válik jogosulttá.

4.3 A Mental Focus Kft. az azonos verziószámú frissítő csomagot díjmentesen biztosítja a Felhasználó részére a www.mentalfocus.hu weboldalról letölthető formában.

5. Felelősség korlátozása

5.1 A Mental Focus Kft. az érvényes jogszabályok által megengedett mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért, információ- vagy adatvesztésért, közvetlen vagy közvetett károsodásért, amely a Szoftver használatából ered a Felhasználó vagy harmadik személy felé. A jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló, a FMental Focus Kft. felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által a Szoftverért fizetett összegre terjed ki.

5.2 A Mental Focus Kft. nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis.

6. Adatkezelés

6.1 A Mental Focus Kft.. a sorozatszámok validálása és a díjak számlázása céljából kezeli a Felhasználó által a megrendelés során megadott, az azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

6.2 A 6.1 pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhetőek az adatok. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze a Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

6.3 A Mental Focus Kft. folyamatosan biztosítja a Felhasználó számára, hogy az adatkezelést megtilthassa, és törli az általa kezelt adatokat a szerződés megszűnése esetén.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a Felhasználó a szerződéstől a megkötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve, ha a Mental Focus Kft. a szerződés teljesítését a Felhasználó beleegyezésével időközben megkezdte, vagy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét megkezdte.

7.2 Jelen licencszerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadóak.

Mindig is hittem a csodákban. Amikor még csak kis senki voltam, minden este fölmentem a Mulholland Drive-ra, lenéztem a városra, széttártam a karomat, és azt mondtam: „Mindenki velem akar dolgozni. Nagyon jó színész vagyok. Rengeteg jó szerepajánlatom van.” Ezt többször is elismételtem, szó szerint próbáltam meggyőzni magamat, hogy egy egész sereg filmszerep vár rám. Világmegváltó hangulatban autóztam lefelé a domboldalon, és közben be nem állt a szám: „Már várnak a szerepajánlatok, csak még nem tudok róluk.” Nagyon komoly pozitív megerősítések voltak ezek. Igazi ellenszerei a családi hátteremből eredő dolgoknak.

Jim Carry, színész